Tekort aan middelen voor toegepast klinisch onderzoek hypothekeert de ontwikkeling van nieuwe behandelingen

“Tekort aan middelen voor toegepast klinisch onderzoek hypothekeert de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor patiënten met complexe of zeldzame aandoening aandoeningen” (persbericht woensdag 18 december 2013)

De Raad van Universitaire ziekenhuizen van België*, die de zeven Universitaire ziekenhuizen van ons land groepeert, lanceert samen met hun respectieve Universiteiten een oproep aan de regering om meer middelen vrij te maken voor het klinisch wetenschappelijk onderzoek, de opleiding van arts-onderzoekers en tertiaire zorg. Deze extra middelen zijn nodig opdat de Universitaire ziekenhuizen hun specifieke taken verder naar behoren kunnen blijven vervullen: het op één plek aanleveren van de beste mogelijke zorg, het ontwikkelen en toepassen van de nieuwst technologieën, en de opleiding van artsen-specialisten en tal van paramedici opdat de patiënt de beste zorg krijgt.

De Universitaire ziekenhuizen hebben immers een eigen identiteit binnen de gezondheidszorg : naast het verlenen van basiszorg hebben deze ziekenhuizen een specifieke taak: ze investeren in het klinisch wetenschappelijk onderzoek, staan in voor de opleiding van geneesheer specialisten en zijn belangrijke referentiecentra wanneer het om complexe en zeldzame aandoeningen gaat. De zeven Universitaire Ziekenhuizen zijn elk verbonden aan een Faculteit geneeskunde met een volledig leerplan. Die wisselwerking bevordert precies het translationeel onderzoek waarbij nieuwe wetenschappelijke bevindingen op technisch en op biomedisch gebied relatief snel kunnen worden toegepast in het ziekenhuis.

Zo wordt geïnvesteerd in het op punt stellen van nieuwe technologieën, het evalueren van deze technologieën op hun therapeutische waarde en de opleiding van artsen om deze nieuwe technologieën toe te passen. Voorbeelden zijn talrijk, vaak specifiek voor elk van de Universitaire ziekenhuizen. De ontwikkeling en de integratie van dergelijke nieuwe toepassingen vraagt een belangrijke investering van tijd, middelen en mensen.

“De ontwikkeling van nieuwe technologieën vergt tijd en inzet van mensen en middelen”

Een ander voorbeeld is het klinisch onderzoek waarbij nieuwe moleculen of medisch materiaal zoals prothesen worden geëvalueerd en op die manier ook sneller ter beschikking komen van patiënten. Dergelijk onderzoek vraagt de nodige omkadering.

De besparingen in de gezondheidszorg die de voorbije jaren werden genomen treffen de Universitaire ziekenhuizen zwaarder dan de niet-universitaire ziekenhuizen. Het geheel van de besparingen aangekondigd sinds de zomer van 2013, resulteert in een totaal verlies van 52 miljoen euro voor de Universitaire ziekenhuizen, omgerekend 1,65% van hun omzet, en dit boven op de eerder genomen maatregelen. Het bedrag van de gecumuleerde besparingen sinds 2011 loopt op tot meer dan 100 miljoen euro.

“Het bedrag van de gecumuleerde besparingen sinds 2011 loopt op tot meer dan 100 miljoen euro.”

De besparingen via de artsenhonoraria treffen zeer direct de werking en het functioneren van de Universitaire ziekenhuizen. In niet-universitaire ziekenhuizen wordt een groot deel van deze besparingen gedragen door het medisch korps via afhoudingen op het ereloon. In onze Universitaire ziekenhuizen is een dergelijke participatie van de artsen onbestaand omdat de artsen er in loonverband werken. De wet voorziet namelijk dat om erkend te zijn als Universitair ziekenhuis 70% van de artsen in loonverband moeten werken. Gevolg is dat de besparingen direct gedragen worden door het ziekenhuis.

Op vandaag zijn er nog heel wat complexe en zeldzame aandoeningen waarvoor geen afdoende behandeling is, vaak ten koste van de levenskwaliteit van de patiënt. Willen de Universitaire ziekenhuizen kunnen blijven investeren in onderzoek dan hebben ze nood aan middelen om de beste jonge beloftevolle artsen aan te trekken die geïnteresseerd zijn in klinisch wetenschappelijk onderzoek. De opleiding van arts onderzoekers en de ontwikkeling van nieuwe technologieën is een must indien België zijn bevolking een geneeskunde van hoge kwaliteit wenst aan te bieden, ook in de toekomst.

De Universitaire ziekenhuizen zijn bereid hun fair deel van de besparingen binnen de sector te dragen, maar vragen tevens dat hun financiering afdoend is om hun specifieke missie nog te kunnen vervullen.

*De Raad van Universitaire ziekenhuizen werd opgericht in 1998 en groepeert de zeven Universitaire ziekenhuizen van België. De Raad van bestuur vergadert elke maand om de recente evoluties te bespreken rond het gezondheidszorgbeleid, topreferentiezorg, onderzoek en opleiding. De zeven Universitaire Ziekenhuizen zijn samen goed voor een omzet van 3,2 miljard euro en hebben samen 27.500 werknemers in dienst waarvan 2.500 full time arten en 1.900 assistenten in opleiding. In hun regio zijn deze Universitaire ziekenhuizen vaak de grootste werkgever en vervullen ze een belangrijke maatschappelijke rol. De Antares-studie becijferde dat de reële extra kosten voor de academische opdrachten van de Universitaire ziekenhuizen oplopen tot ongeveer 24,3% van hun werkingsbudget. In 2013, bedroeg het B7-budget 139 miljoen euro, wat minder is dan 5% van de omzet van de Universitaire ziekenhuizen. In andere Europese landen krijgen Universitaire ziekenhuizen een aanzienlijk hogere meerfinanciering.

 

Voor meer informatie:

Voor meer informatie: Chantal De Boevere, algemeen coördinator van de RUZB (0479 29 98 78, Chantal.de.boevere@univ-hospitals.be)